• ALLMÄNT
  • Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när Du som kund (”Du”) handlar produkter på www.drperformance.se (”Webbplatsen”) eller i övrigt gör en beställning av produkter från Dr performance AB . Avtalet ingås mellan dig och Dr performance AB  (”Dr performance AB ”) (559249–5120), Mjölnaregatan 4, 461 32 Trollhättan , hemsida: www.drperformance.se e-postadress: info@drperformance.se, tel.nr 010–2146230.
  • För att beställa på Webbplatsen måste Du ha fyllt 18 år eller ha målsmans medgivande. Dr performance AB äger rätt att när som neka beställningar.
  • Avtal ingås genom att Du gör en beställning till Dr performance AB . Dr performance AB skickar en orderbekräftelse till Dig som utgör avtalet (”Avtalet”) mellan parterna.
  • Dr performance AB reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis felaktiga priser samt prisjusteringar eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. I det fall felaktigt pris angetts för en produkt som du har beställt kommer Dr performance AB att meddela dig om detta och invänta godkännande av fullgörande av köp. Dr performance AB ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från en tredje part.
  • Dr performance AB produkter är avsedda att användas för sport och tävlingsbruk. Du som kund ansvarar själva för att produkten används på korrekt sätt.
  • För det fall det föreligger olika villkor för konsument respektive företag anges det nedan i villkoren.
 • PRISER & BETALSÄTT
  • Vid beställning på webbplatsen gäller de priser som anges på webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive mervärdesskatt. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter. Dessa anges separat. Betalning på Webbplatsen sker på det sätt som anges på Webbplatsen eller i enlighet med Dr performance AB instruktion.
  • Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:535). Vid försenad betalning äger Dr performance AB rätt till att skicka en betalningspåminnelse för vilken en påminnelseavgift om 60 kr debiteras. Vid utebliven betalning äger Dr performance AB rätt att vidta inkassoåtgärder enligt lag. Dr performance AB äger därvid rätt att debitera påminnelseavgifter och inkassokostnader enligt lag. Dr performance AB äger vidare rätt att inställa av sin prestation vid betalningsdröjsmål (stoppningsrätt). Dr performance AB är inte skyldig att meddela Dig inställelse av fullgörelse på grund av betalningsdröjsmål.
 • LEVERANS & TRANSPORT
  • Om produkterna finns på lager skickas de normalt sätt samma dag och levereras inom 1 – 5 arbetsdagar. Produkter som inte finns på lager och som av Dr performance AB måste beställas levereras inom 5 – 14 arbetsdagar. Dr performance AB reserverar sig dock för längre leveranstid i särskilda fall som exempelvis semestertider eller hög orderingång.
  • Om en försändelse inte löses ut av Dig och kommer i retur till Dr performance AB debiteras Du en avgift om 350 kr för att täcka de kostnader Dr performance AB har för frakt och administration.
 • ÅNGERRÄTT
  • Ångerrätt gäller endast för dig som ingått Avtal med Dr performance AB i egenskap av konsument. Du som ingår Avtal med Dr performance AB i egenskap av företag har ingen ångerrätt.
  • Du, som i egenskap av konsument har ingått Avtal med Dr performance AB , har rätt att frånträda avtalet inom 14 kalenderdagar från det att avtal ingåtts enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
  • Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
 1. Produkt eller tjänst som anskaffats eller är specialbeställda för Dig, (ex. produkter som inte finns på lager utan som måste beställas till Dig från leverantör)
 2. Varor med bruten försegling som inte kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick.
  • Ångerrätten utövas genom att du skickar ett klart och tydligt e-postmeddelande till Dr performance AB med information att du önskar frånträda avtalet. Standardformulär för ångerrätt kan även användas och kan laddas ner från Konsumentverkets hemsida (se konsumentverket.se).
  • Vid utövande av ångerrätten betalar du för returfrakten och ansvarar för produktens skick efter det att du mottagit produkten samt under returfrakten. Produkten skall skickas i retur inom 14 dagar från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Dr performance AB . Produkten ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. För det fall Dr performance AB har beställt varan från leverantör står Du även kostnaden för den frakten.
  • Om Du utövar sin ångerrätt skall Dr performance AB snarast och senast inom 14 dagar betala tillbaka vad Du har betalat för produkten. Dr performance AB får dock vänta med återbetalning tills Dr performance AB tagit emot produkten eller Du visat att produkten sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalning kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde vid köpet, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.
 • REKLAMATION
  • Du, som i egenskap av konsument, ingått Avtal med Dr performance AB har reklamationsrätt i enlighet med gällande konsumentköplagstiftning. Önskar Du reklamera produkt ska Du kontakta Dr performance AB så snart som möjligt efter att Du upptäckt felet/bristen i enlighet med de kontaktuppgifter som angetts i punkten 1.1. Reklamation som gjorts inom 2 månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.
  • Du, som i egenskap av företag, ingått Avtal med Dr performance AB och önskar reklamera produkt ska göra detta senast 14 dagar från det att Du upptäckt felet/bristen i produkten. Reklamation ska ske till info@drperformance.se. Reklamerad produkt ska skickas i retur till Dr performance AB i företagspaket.
  • Dr performance AB står för fraktkostnad för av Dr performance AB godkända reklamationer.
 • FORCE MAJEURE
  • Dr performance AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Dr performance AB inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från leverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter skall utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.
 • PERSONUPPGIFTER
  • Genom att ingå avtal med Dr performance AB samtycker Du till behandling av de personuppgifter Du lämnar till Dr performance ABDr performance AB  är personuppgiftsansvarig för de uppgifter Du lämnar till Dr performance AB . Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt köpt och i syfte att fullgöra Dr performance AB  åtaganden gentemot dig som kund. Uppgifterna kan också komma att användas i marknadsföringssyfte. Du har som kund rätt att motsätta dig att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte genom att kontakta Dr performance AB i enlighet med de kontaktuppgifter som angetts i p. 1.1
 • TILLÄMPLIG LAG &TVIST
  • Tvister skall i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Dr performance AB . Du kan då mejla Dr performance AB i enlighet med kontaktuppgifter angivna i p. 1.1. Kan tvisten inte lösas i samförstånd med Dr performance AB kan Du som ingått avtal med Dr performance AB i egenskap av konsument, vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, BOX 174 101 23 Stockholm. Tvist rörande tolkning eller tillämpning av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras i sista hand av svensk domstol.